To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Cena Liczba
  Error Challenge
już niedostępne 30,00 zł -

scroll down for English version

Error Challenge

Error Challenge w praktyce i na realnym przykładzie pozwoli doświadczyć sposobów projektowania odpowiadających na współczesne wyzwania biznesowe. Uczestnicy w trakcie sesji warsztatowych odpowiedzą na wyzwania projektowe, korzystając z różnych metodyk pod okiem zespołu doświadczonych facylitatorów z Niemiec, Norwegii, Polski i USA. W efekcie czestnicy staną się autorami rekomendacji i potencjalnych rozwiązań odważnie wychodzących poza ograniczenia dzisiejszych praktyk.

*podział na grupy w trakcie trwania wydarzenia


14 lipca 2018 | 10:00 - 14:30 (sobota)

10:00 - 10:30 rejestracja

10:30 - 11:00 rozgrzewka + networking

11:00 - 14:00 sesja | Error Challenge

14:00 - 14:30 podsumowanie

moderator: Henryk Stawicki (PL) Change Pilots.


Henryk Stawicki pomaga organizacjom tworzyć strategie usług, brandów i produktów w oparciu o design. Praktyk od 13 lat, który zaczynał od założenia i prowadzenia organizacji pozarządowych, w tym Łódzkiej Federacji NGO. Zarządzał i tworzył projekty dla Łódź Design Festival czy Design Centrum Kielce.

Po praktykach w londyńskim Brunswick Arts Consulting wyjechał do Nowego Jorku. Dołączył do zespołu Replay Creative, kreatywnej agencji softwarowej, oraz zespołu School of Design Strategies na Parsons School of Design współtworząc m.in. Parsons Entrepreneurial Lab. Ukończył drugie studia magisterskie na kierunku Strategic Design and Management na Parsons (2. najlepsza uczelnia designu na świecie). Współpracował z sekcją Handlu i Inwestycji Polskiego Konsulatu RP w NYC projektując i koordynując sympozjum dla projektantów i przedsiębiorców podczas New York Design Week.

Prowadzi szkolenia z obszaru zarządzania i strategii designu oraz Design Thinking skierowane do biznesu i projektantów. Wykłada Design Management na School of Form w Poznaniu.


eksperci:  

Marie Saasen (NOR) Saasen Studio, w j. angielskim


Marie Saasen jest strategiem projektowania, a jej nadrzędnym celem i misją jest poprawa tego jak doświadczamy - poprzez kreatywność i komunikację. Posiada dyplom Strategic Design Managemen z Parson's The New School for Design w Nowym Yorku i szerokie doświadczenia z zakresu pedagogii, badania komunikacji, marketingu i wzornictwa przemysłowego. Po okresie pracy w technologicznym start-upie na Manhattanie, założyła agencję Studio Saasen, w ramach której pomaga firmom i organizacjom wdrażać procesy innowacyjne w oparciu o projektowanie. Studio Saasen obsługuje klientów z różnych sektorów, w tym między innymi z branży telecom, HR, product design, ale i instytucje zajmujące się edukacją, czy organizacje pozarządowe. Prowadzi bloga Creative Nature, a ponadto jest goszczącym wykładowcą na kilku uczelniach na całym świecie, w tym między innymi na New York University (NYU). Tej jesieni, startuje z indywidualnym programem coachingowym, którego celem będzie przekazanie kompetencji i technik ideacji liderom, innowatorom i założycielom start-upów.


Izabela Bernau-Ławniczak (PL) Very Human Services, w j. polskim


Izabela Bernau-Ławniczak. Przedsiębiorczyni i projektantka. Doświadczona moderatorka procesów kreatywnych i projektowych w oparciu o service design thinking, human centred design. Popularyzuje sens innowacji, by ludziom żyło i pracowało się lepiej. Od dziewiętnastu lat pomaga firmom zrozumieć i dostosować się do zmian zachodzących na rynku, tworzyć strategie marek, produktów i usług w oparciu o design. Ma wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów związanych z projektowaniem w branżach: spożywczej/FMCG, finansowej i energetycznej. Współautorka i realizatorka nagrodzonego w 2017 roku projektu wdrożenia innowacji na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Absolwentka Design Management na SWPS oraz Dietetyki na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Członek Service Design Polska, Pomysłodawczyni projektu Futurefoods.pl 

Kilian Krug (DE)  International Design Zentrum Berlin, w j. angielskim

Kilian Krug jest projektantem interakcji i konsultantem User Experience, specjalizującym się w projektowaniu systemów i informacji. Skupia się głównie na badaniu i inicjowaniu zmian poprzez wizualne tłumaczenia, praktyczne badania i konstruktywną kreatywność. Jest członkiem zespołu projektowego Plural współpracującego z klientami z różnych branż i dziedzin. Jego zainteresowania badawcze obejmują myślenie wizualne oraz pracę z modelami i prototypami. Przywiązuje wielką wagę do metod nauczania, które są niezależne od trendów w zakresie projektowania i technologii. Dąży do rozwijania kompetencji w zakresie interdyscyplinarnej współpracy i projektowania skoncentrowanego na człowieku. Prowadził kursy, wykłady i warsztaty w różnych instytucjach, w tym na University of the Arts w Berlinie, University of Michigan i Central European University Budapest. Był także członkiem jury Nagrody iF Award za interfejsy produktowe.


Alice & Scott Krenitski (USA) Place Makers, w j. angielskim


Scott Krenitski i Alice Krenitski są współzałożycielami Place Makes, publikacji, która bada połączenia kreatywności, współpracy i tworzenia miejsc. Alice pracowała jako konsultant ds. Projektowania strategicznego w projektach takich jak Globant i Catapult oraz jako wykładowca w Parsons School of Design. Posiada tytuł magistra projektowania strategicznego w Parsons oraz licencjat na Vanderbilt University.Przed założeniem "Place Makes" Scott pracował jako strateg ds. Technologii cyfrowej w Google, a także jako szef działu rozwoju biznesu w Silicon Valley Standard Cyborg. Ma tytuł magistra na Uniwersytecie Oksfordzkim w dziedzinie badań nad uchodźcami i przymusowymi migracjami oraz licencjat z Uniwersytetu Vanderbilt.

GDD2018


Error Challenge

The Error Challenge, based on a real case, will allow to practice use of design as a response to today's business challenges. Participants will respond to a design challenge using various methods facilitated in a workshop setting by a team of experienced professionals from Germany, Norway, Poland and the USA. As a result, participants will become the authors of recommendations and potential solutions that are created beyond the limitations of today's practice. 

* groups created during the event


14th of July 2018 | 10:00 - 14:30 (Saturday)

10:00 - 10:30 Registration

10:30 - 11:00 Warm up + Networking

11:00 - 14:00 Master Class | Error Challenge

14:00 - 14:30 Summary

moderator: Henryk Stawicki (PL) Change Pilots.

Henryk Stawicki offers a unique perspective as both designer and strategist and is capable of designing measurable, unique scenarios for the future. Leading a strategic-creative agency Change Pilots he helps organisations build strategies for services, brands and products using design mind-set and process. Teaches Design Management, Design Thinking and Human-Centered Design at the School of Form in Poland, is a member of the Advisory Board at Gdynia Design Days, member of the Service Design Polska and co-founder of CODEC - network for strategic designers. Always working in transdisciplinary teams, he offers a multicultural perspective thanks to years of practice in Poland, US and UK. His current work is influenced by the 3 years of experience gained in New York where he joined the Replay Creative agency and the MS Strategic Design & Management program cohort at Parsons School of Design. Loves natural food, qualitative data analysis and cycling.


experts: Marie Saasen (NOR) Saasen Studioin English

Marie Saasen is a design strategist with a drive to improve the human experience through creativity and communication. She has a Master in strategic design management from Parson's The New School for Design in New York, and a broad-based background in pedagogy, communication research, marketing and industrial design. After working in a tech start-up on Manhattan, Marie founded the agency, Marie guest lectures at multiple universities internationally, such as New York University (NYU). This fall, she is launching a one-to-one coaching program in ideation techniques and encourages innovation-hungry leaders and start-up founders to get in touch.

Izabela Bernau-Ławniczak (PL) Very Human Services, in Polish

Izabela Bernau-Ławniczak entrepreneur and designer. Experienced moderator of creative and design processes based on service design thinking, human-centered design. She promotes the sense of innovation to make people live and work better. For nineteen years, she helps companies to understand and adapt to market changes, create strategies for brands, products, and services based on design. Iza has vast experience in the implementation of projects related to design in the following industries: food / FMCG, finance and energy. Co-author and producer of the innovation implementation project awarded at the Poznań International Fair in 2017. A graduate of Design Management at SWPS and Dietetics at the University of Life Sciences in Poznań. A member of Service Design Polska, the founder of the Futurefoods.pl project.

Kilian Krug (DE) International Design Zentrum Berlin, in English

Kilian Krug is an Interaction Designer and User Experience Consultant, specializing in system design and information design. For him, design means initiating change: through visual translation work, practical research and constructive creativity. His research interests include visual thinking and working with models and prototypes. He works self-employed and is a member of the project team Plural, which works under the maxim "simple and sophisticated" with clients from very different industries and fields. He attaches great value to teaching methods that are independent of design and technology trends. He seeks to foster competence in interdisciplinary cooperation and "human-centered design". He has conducted courses, lectures and workshops at various institutions, including the University of the Arts Berlin, University of Michigan and Central European University Budapest. He was also a member of the iF Award jury for Product Interfaces.

Alice & Scott Krenitski (USA) Place Makes , in English

Scott Krenitski and Alice Krenitski are co-founders of Place Makes, a publication that explores the intersection of creativity, collaboration, and place making. Most recently, Alice worked as a strategic design consultant for Globant and Catapult Design, and as part-time faculty at Parsons School of Design. She has a MSc in Strategic Design from Parsons, and a BS from Vanderbilt University. Prior to co-founding Place Makes, Scott worked as a digital strategist at Google, and as Head of Business Development for Silicon Valley start-up Standard Cyborg. He has a MSc from the University of Oxford in Refugee and Forced Migration Studies, and a BS from Vanderbilt University.

Between them, they worked on projects ranging from ethnomusicology research in Rwanda, service design in Mexico and South Africa, and product strategy in San Francisco and Uganda. In their free time Scott is a touring musician and Alice is likely found doodling at a cafe.

GDD2018

Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Gdyni wydarzenia Gdynia